VỀ VIỆC THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2020

Số: 628/ PGDĐT. VỀ VIỆC THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2020

Số: 328/ TB - UBND. THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC NHÂN DỊP CÁC NGÀY LỄ, TẾT NĂM 2020.