LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021heart

Hình ảnh 1: Hình ảnh các cô đón các cháu 

Hình ảnh 2: Hình ảnh các cô đón các cháu

Hình ảnh 3: Hình ảnh các cô đón các cháu

Hình ảnh 4: Cô Hiệu trưởng 

Hình ảnh 4: Cô Phó hiệu trưởng 

Hình ảnh 4: Dẫn chương trình

                                                                                                                                                                                                                       Tác giả:

Nguyễn Thị Thúy Vy